Signs of Jesus' Second Coming (Mark 13:1-37)

221 Custom

Vocabulary

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ὁ he; self
μή not
δέ however, but
ὑμεῖς, ὑμῶν you
οὐ, οὐκ, οὐχ no
εἰμί I am; be
εἰς to; in (with A)
οὗτος, αὕτη, τοῦτο this
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
ἐν in (with D)
πᾶς, πᾶσα, πᾶν all
γίνομαι to happen, become
λέγω say
ὅς, ἥ, ὅ who, which
ὅταν whenever, when
γάρ for
ἐκεῖνος, η, ο that
ἡμέρα, ας, ἡ day
βλέπω see
ἐγώ I
ἀλλά but, however
οὐρανός, οῦ, ὁ heaven
or
ἐκ, ἐξ from, out of (with G)
ἔρχομαι come, go
ὅτι that
δίδωμι give
τότε then; at that time
ἴδε behold! see!
λίθος, ου, ὁ stone
εἶπον I said (aor. of λέγω)
πότε when
τις, τι someone, something
πολύς, πολλή, πολύ many
δεῖ it is necessary
ἔθνος, ους, τό nation, gentiles
παραδίδωμι deliver, hand over
λαλέω sound; talk
οἰκία, ας, ἡ house
ἀπό from, away from (with G)
εἰ if
ἐκλεκτός, ή, όν chosen
παρέρχομαι go by, pass by
οἶδα know
γρηγορέω be watchful
ἱερόν, οῦ, τό temple
ποταπός, ή, όν of what sort?
οἰκοδομή, ῆς, ἡ a building
Ἰησοῦς, οῦ, ὁ Jesus, Joshua
ἀφίημι let go; forgive
ὧδε here
ὄρος, ους, τό mountain
κατά against, with (with G); according to, by, at (with A)
σημεῖον, ου, τό sign
πλανάω deceive
ὄνομα, τος, τό name
πόλεμος, ου, ὁ a war
τέλος, ους, τό end; goal
ἐγείρω wake up
βασιλεία, ας, ἡ kingdom
ἀρχή, ῆς, ἡ beginning; ruler
ἵστημι set; stand
ἐάν if, when, ever
ὥρα, ας, ἡ hour
ἀδελφός, οῦ, ὁ brother
πατήρ, πατρός, ὁ father
τέκνον, ου, τό child
διά through (with G); for, therefore (with A)
σῴζω save
εἶδον I saw (aor. of ὁράω)
αἴρω take up; remove
ἵνα in order that; that
θλῖψις, εως, ἡ affliction, tribulation
ἕως until
κολοβόω to shorten
κύριος, ου, ὁ Lord
μετά with (with G); after (with A)
δύναμις, εως, ἡ power; deed of power
υἱός, οῦ, ὁ son
ἄνθρωπος, ου, ὁ man
ἄγγελος, ου, ὁ messenger
ἄκρον, ου, τό top, high point
γῆ, ῆς, ἡ earth, land
γινώσκω know
ἐγγύς near; close
οὐδέ and not
ἐκπορεύομαι to come, go out
μαθητής, οῦ, ὁ disciple
διδάσκαλος, ου, ὁ teacher
μέγας, μεγάλη, μέγα large, great
καταλύω detach, destroy
κάθημαι sit
3M9TuDCypIlbd8eRqthJ6aYiHnQZ0FGgsBof2047 ἐλαία, ας, ἡ olive
κατέναντι in the sight of
ἐπερωτάω ask; ask for
ἴδιος, α, ον own
Πέτρος, ου, ὁ Peter
Ἰάκωβος, ου, ὁ James

Biblical text

13:1Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.2καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.3Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτα αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης καὶ Ἀνδρέας4Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα;5 δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.6πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος.8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.9Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ’ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε· οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.12καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.14Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,15 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,16καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος·19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.20καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε Χριστός, Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·22ἐγερθήσονται δὲ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ ποιήσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·23ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα.24Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,25καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.26καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.28Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·29οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.30ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται.31 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται.32Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ Υἱός, εἰ μὴ Πατήρ.33Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε καιρός ἐστιν.34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.35γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ·36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας.37 δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε.