εἷς, μία, ἕν

one
first

heis, mia, hen
Number
345