συναγωγή, ῆς, ἡ

synagogue

synagoge, es, he
Noun
56