μαθητής, οῦ, ὁ

disciple

mathetes, ou, ho
Noun
261