γαστήρ, τρός, ὁ

belly

womb

gaster, tros, ho
Noun
9