Word Meaning Occurrences
λευκοβύσσινος, η, ον z jemného bílého plátna 0
Μαγεδάλ viz Μαγδαλά 0
μασθός = μαστός 0
Ματθ- viz také Μαθθ- 0
μεθιστάνω viz násl. 0
μεθόριον, ου, τό boundary 0
μειγ- viz μιγ- 0
μήγε otherwise 0
μήπου = μή που 0
μήτιγε not to speak of, not indeed (from μήτι γε) 0
Μυτιλήνη viz Μιτυλήνη 0
Μωσῆς Moses 0
νει̑κος, ους, τό viz νι̑κος 0
νίθω viz νήθω 0
Νινευή, ἡ Ninive 0
νουμενία = νεομενία 0
ξαίνω česat (vlnu) 0
ξύρω = ξυράω 0
ὁδοποιέω make a road 0
οἱοσδηποτοῦν of what sort (from οἷος) 0
ὄμνυμι swear, take an oath 0
ὁμόσε na stejné místo; pohromadě, současně 0
ὀχετός, οῦ, ὁ drain, sewer 0
Ὀχοζίας, ου, ὁ Ochoziáš, Achazjáš 0
παιδόθεν od dětství 0
Πακατιανός, ή, όν pakatiánský (patřící k části Frýgie; subscriptio 1 Tm) 0
παράλυτος, ον lame 0
παράστατις, εως, ἡ helper 0
παραφίημι nechat stranou, zanedbávat 0
παραχράομαι zneužívat 0
παροράω přehlížet, nedbat 0
πεζός, ή, όν pěšky / po souši 0
Πειλα̑τος, ου, ὁ viz Πιλα̑τος 0
πεμπται̑ος, α, ον five days 0
περι(ρ)ραίνω pokropit (kolem), potřísnit 0
περισώζω zachránit (ze smrti) 0
πετάομαι fly 0
πηρόω ochromit, zaslepit 0
πήρωσις, εως, ἡ disabling 0
πιθός = πειθός 0
πινακίς, ίδος, ἡ tabulka (psací) 0
πλοκή, ῆς, ἡ braiding, braid 0
ποταπω̑ς jakým způsobem?, jak? 0
προσαχέω zahučet / zadunět 0
προσβιβάζω přesvědčit 0
προσκρούω narazit 0
προσλέγω reply, speak to 0
προσχαίρω těšit se, radovat se 0
πρωτομάρτυς, υρος, ὁ první svědek 0
πυράζω =πυρράζω 0
ῥαίνω pokropit 0
ῥάσσω strike, throw down 0
ῥυπαρεύομαι poskvrnit se 0
Ῥωμαϊκός, ή, όν římský, latinský 0
Σαλίμ = Σαλείμ 0
Σαμφουριν, ἡ Seforis 0
Σειλεα̑ς viz Σιλα̑ς 0
σειρός, οῦ, ὁ pit, cave (from σιρός) 0
σιαίνομαι pociťovat nevoli, být znechucen 0
σιρά viz σειρά 0
σιρός, οῦ, ὁ pit, cave 0
σιωπη̑ mlčky; tajně 0
Σκαριότα, Σκαριώθ, Σκαριώτης Iscariot 0
συγκατανεύω souhlasit 0
σύγκειμαι ležet / stolovat spolu 0
συγχύννω viz συγχέω 0
συγχωρέω dovolit 0
συμπεριέχω nacházet se současně 0
συμποσία, ας, ἡ a common meal 0
συναναστρέφομαι stýkat se 0
συνβ- viz συμβ- 0
συνγ- viz συγγ- 0
συνέδριος member of council 0
συνζ- viz συζ- 0
συνκ- viz συγκ- 0
σύνολος, η, ον celkový, naprostý 0
συνορία, ας, ἡ sousední země / území 0
συνπ- viz συμπ- 0
συνρ- viz συρρ- 0
συνσ- viz συσσ- 0