πατήρ, πατρός, ὁ

Vater

pater, patros, ho
Noun
413