ἀριστερός, α, ὁν

levý (sloužící k obraně)

aristeros, a, on
Adjective
4