ἀριστερός, α, ὁν

links (zur Verteidigung)

aristeros, a, on
Adjective
4