Back

Believers Had Everything in Common (Acts 4:32-37)

Vocabulary
65
Greek
cs en de
56
Custom training

This brief comment, on the way how the believers shared their possessions, pictures the social order in the early Christian community. This order is no doubt influenced by the fervent expectation of the coming of the kingdom of God. 

Items

Word Meaning
πλῆθος, ους, τό množství
πιστεύω důvěřovat; věřit
καρδία, ας, ἡ srdce
ψυχή, ῆς, ἡ duše; život
λέγω říkat
ἴδιος, α, ον vlastní
ἀλλά ale, avšak
ἅπας, ασα, αν všechen, celý; všichni (dohromady)
κοινός, ή, όν společný; obyčejný, všední; nečistý
δύναμις, εως, ἡ síla; mocný čin
ἀποδίδωμι předat, dát
μαρτύριον, ου, τό svědectví; důkaz
ἀνάστασις, εως, ἡ vstání; zmrtvýchvstání
κύριος, ου, ὁ pán
Ἰησοῦς, οῦ, ὁ Ježíš, Jozue