זנה

prostitute, fornicate, whore
feel repugnance

znh
Verb
93