θησαυρός, οῦ, ὁ

treasure

thesauros, ou, ho
Noun
17