θέλημα, τος, τό

chcenie, vôľa

thelema, tos, to
Noun
62