πυνθάνομαι

inquire, ask
learn

pynthanomai
Verb
12