πειρασμός, οῦ, ὁ

test, trial
temptation

peirasmos, ou, ho
Noun
21