μακρός, ά, όν

long
far away

makros, a, on
Adjective
4