κοινωνία, ας, ἡ

communion, fellowship
share
generosity

koinonia, as, he
Noun
19