κακός, ή, όν

bad, evil

kakos, e, on
Adjective
50