ὅστις, ἥτις, ὅτι

who
whoever

hostis, hetis, hoti
Pronoun
147