γραμματεύς, έως, ὁ

scribe, expert in the law

grammateus, eos, ho
Noun
63