ἐθνικός, ή, όν

unbelieving, worldly

ethnikos, e, on
Adjective
4