ἀρκετός, ή, όν

enough, sufficient

arketos, e, on
Adjective
3