ἀπαγγέλλω

announce

report, tell
proclaim

apangello
Verb
45