ἀληθινός, ή, όν

true, trustworthy

alethinos, e, on
Adjective
28