ἀβαρής, ές

not burdensome

abares, es
Adjective
1