Back

Second Epistle to Timothy

Vocabulary
444
Greek
cs en
10
Custom training

Items

Word Meaning
καταστροφή, ῆς, ἡ zničení, zánik, zkáza
δόκιμος, ον vyzkoušený, osvědčený; uznávaný, vážený
ἐργάτης, ου, ὁ dělník
ἀνεπαίσχυντος, ον nemusející se hanbit
ὀρθοτομέω přímo zvěstovat
βέβηλος, ον bezbožný, světský, světácký („všem přístupný”)
κενοφωνία, ας, ἡ prázdné mluvení, plané povídání, žvanění
περιΐστημι vyhnout se; stát okolo
ἀσέβεια, ας, ἡ bezbožnost