θώραξ, ακος, ὁ

breastplate

thorax, akos, ho
Noun
5