θερισμός, οῦ, ὁ

harvest

therismos, ou, ho
Noun
13