ταχύς, εῖα, ύ

quick, soon

tachys, eia, y
Adjective
13