συνείδησις, εως, ἡ

conscience
consciousness

syneidesis, eos, he
Noun
30