σκόλοψ, οπος, ὁ

thorn, splinter

skolops, opos, ho
Noun
1