σάρξ, σαρκός, ἡ

flesh
body

sarx, sarkos, he
Noun
147