πρωτότοκος, ον

firstborn

prototokos, on
Adjective
8