πρόσταγμα, ατος, τό

order

prostagma, atos, to
Verb