προσκυνητής, οῦ, ὁ

worshiper

proskynetes, ou, ho
Noun
1