πρόσκομμα, τος, τό

cause for offense

proskomma, tos, to
Noun
6