προσδέχομαι

accept, receive

prosdechomai
Verb
14