πορνεία, ας, ἡ

prostitution, fornication

porneia, as, he
Noun
25