ποιμήν, ένος, ὁ

a shepherd

poimen, enos, ho
Noun
18