πιστικός, ή, όν

genuine
drinkable

pistikos, e, on
Adjective
2