παράκλησις, εως, ἡ

encouragement

paraklesis, eos, he
Noun
29