παντοκράτωρ, ορος, ὁ

almighty

pantokrator, oros, ho
Noun
10