παιδίσκη, ης, ἡ

female slave

paidiske, es, he
Noun
13