ὀνειδισμός, οῦ, ὁ

a reproach, reviling

oneidismos, ou, ho
Noun
5