οἰκτιρμός, οῦ, ὁ

compassion

oiktirmos, ou, ho
Noun
5