ὀδούς, ὀδόντος, ὁ

tooth

odous, odontos, ho
Noun
12