Ναζαρηνός, οῦ, ὁ

Nazarene

nazarenos, ou, ho
Noun
6