μισθωτός, οῦ, ὁ

hired man

misthotos, ou, ho
Noun
3