μισθαποδοσία, ας, ἡ

recompense

misthapodosia, as, he
Noun
3