λοιπός, ή, όν

left
other

loipos, e, on
Adjective
55